Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka i Jawornik, gmina Niebylec. Wspomniana dokumentacja została podzielona na 2 zadania składające się z:

zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka,

zadanie nr 2 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik.

W przypadku zadania 1 oferty złożyło 4-ch wykonawców, a zadania 2 wpłynęły oferty 7 wykonawców. Najkorzystniejszą w ofertę obejmującą zadanie 1 i 2 przedstawiała firma INKO z Rzeszowa, która wyceniła ceny oferty na 183 270,00 zł (zadanie 1) oraz na 59 040,00 zł (zadanie 2).

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.niebylec.pl) - Zamówienia Publiczne

9 listopada 2015 r. uczniowie Zespołu Szkól w Niebylcu oraz Konieczkowej korzystający z autobusu szkolnego mieli okazję po raz pierwszy dotrzeć do szkoły zakupionym przez Gminę Niebylec pojazdem Kapena Thesi na podwoziu Iveco. Pojazd ten zastąpi wysłużony szkolny Autosan H6 tzw. „Żaczek”. Nowy autobus szkolny został zakupiony w wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu  samochodowego  przystosowanego  do  przewozu uczniów niepełnosprawnych. Ofertę złożyła firma MMI Sp. z o.o. ze Zbyszewa (woj. pomorskie)  oferując pojazd za kwotę 447 720,00 zł. Kapena Thesi jest przeznaczony do przewozu 29 osób wraz z kierowcą, jak również przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych, z opcją umożliwiającą łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia jednego stanowiska do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Posiada m.in. silnik IVECO F1C 2998 cm3 170 KM spełniający normy EURO 6, 6 stopniową skrzynię biegów, tempomat, hamulce ESP9, retarder, klimatyzację, fluorescencyjne oświetlenie przestrzeni pasażerskiej czy też ogrzewania webasto. 20 listopada został zaprezentowany radnym po skończonej sesji Rady Gminy Niebylec i poświęcony przez ks. Czesława Goraja proboszcza z Niebylca.

18 maja 2015 r. został rozstrzygnięty zamówienie publiczne na zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Niebylec”, którego przedmiotem jest budowa parkingu publicznego na działce nr ewid. 70 w miejscowości Niebylec. Jest to działka pomiędzy cmentarzem parafialnym,a budynkiem wielofunkcyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Budowany obiekt zwiększy z pewnością dostępną ilość miejsc parkingowych jak również rozszerzy przestrzeń handlową podczas tradycyjnego piątkowego dnia targowego w Niebylcu. Spośród 6 ofert do realizacji zadania wybrana został wykonawca Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, który zaproponował wykonanie zadania za cenę 437 296,21 zł.

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy Skanska S.A., z dniem 23.07.2015 r. wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Gwoździanka i Niebylec w km 6+450 – 7+600 wraz z przebudową mostu w miejscowości Niebylec w km 7+482”.

Na czas prowadzenia robót ww. droga zostanie zamknięta i będzie wyznaczony objazd do miejscowości Gwoździanka i Żarnowa przez rondo w miejscowości Niebylec obok Urzędu Gminy i dalej drogą gminną w kierunku Żarnowej. Jadąc od strony Strzyżowa, ruch pojazdów kierowany będzie przed Gwoździanką w prawo na Jawornik i dalej drogą gminną do Niebylca.

Przewidywany czas trwania prac określono do dnia 30.09.2015 r.

Planowany do wprowadzenia objazd obrazuje zamieszczona poniżej mapa.

6 maja 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg na remont drogi gminnej Nr 1 12221 R Konieczkowa – Kąty w miejscowości Konieczkowa i Lutcza w km 0+548 – 1+798. Wybrana została oferta Eurovia  Polska  S.A.  Bielany  Wrocławskie,  ul.  Szwedzka  5, 55 - 040  Kobierzyce .  Cena  oferty brutto wyniosła : 226 844,61 zł.
Przedmiotem zamówienia jest remont  drogi  gminnej  Nr  1 12221  R  Konieczkowa – Kąty w km 0+548 – 1+798 w miejscowości Konieczkowa i Lutcza, gmina Niebylec.
Zakres  rzeczowy  robót  obejmuje  w  szczególności:
a)  profilowanie  i  zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w  gruncie kat.  II - IV pod  warstwy  konstrukcyjne nawierzchni – 4146,4 m2,  
b)  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  kruszywem łamanym  zagęszczanym  mechanicznie – 207,3 m3,  
c)  podbudowę  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.  15  cm – 4050,4 m2, d) nawierzchnię z  mieszanek  mineralno - bitumicznych  asfaltowych o  gr.  5  cm – 4290,0 m2,  
e) uzupełnienie  korpusu  drogowego  pod  pobocza  gruntem z  dokopu – 100,0 m3,  
f) wykonanie    nawierzchni    poboczy    z    kruszywa    naturalnego    stabilizowanego mechanicznie , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 750,0 m2
Termin ukończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca 2015.