Infografika o treści: Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie, reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego tj. lokalnych liderów, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, członkiń KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców, rolników, sołtysów oraz osoby fizyczne mające na uwadze rozwój swoich miejscowości oraz aktywnego udziału w tworzeniu ww. dokumentu i wspólnego wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju obszaru objętego LSR w nowym okresie programowania poprzez udział w otwartych spotkaniach warsztatowych w każdej z Gmin. Gmina Czudec Sala Widowiskowa w Urzędzie Gminy w Czudcu ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec 04.07.2022 roku godzina od 13:00 do 15:30, Gmina Niebylec Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu Niebylec 182a 38-114 Niebylec 04.07.2022 roku godzina od 16:00 do 18:30, Gmina Wielopole Skrzyńskie Budynek Kulturalno-Oświatowy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyński 05.07.2022 roku godzina od 12:00 do 14.30 Czekamy na Państwa pomysły i propozycje, jednocześnie zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Tel. 17-276-47-96, e.mail: ckpodkarpacie@czudec.pl, www.ckpodkarpacie.eu

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027.
Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności.
Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone w każdej z gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).
Celem spotkań konsultacyjnych jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo.
Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane w formie badań Państwa opinii i posłużą do określenia celów, a w przyszłości podziału środków w ramach przyszłego budżetu LGD.

Logotyp Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzyżowie przypomina, że z dniem 31 maja 2022 roku upływa termin na złożenie w KRUS zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

Obowiązek dotyczy rolników lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, a jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia lub niezachowanie terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS z dniem 1 czerwca 2022 r., chyba że ubezpieczony rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia lub oświadczenia.

Plakat o treści MIKROPOŻYCZKA na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 80 tyś. zł oprocentowanie 0.1% w kali roku

POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

KSWP informuje, że pożyczki w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

KSWP w ramach zawartej z BGK umowy nr 2/RPPK/12319/2020/I/DPE/244 realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości https://www.kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-podkarpackie

 

Logotypu Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Unia Europejska Fundusz Spójności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na
II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
dla obszaru Natura 2000
Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030
w trybie on-line

Termin spotkania:
11 kwietnia 2022 r. godz. 10.00

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji MS Teams.

W razie pytań proszę kontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (PZObis)

Infografika o treści: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polski Ład, Dofinansowanie pobytu w żłobku wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom (a także opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. To np. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, a także te, które nie spełniają jeszcze lub już kryterium wieku do pobierania rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od ich wieku, dofinansowanie będzie przysługiwało pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna.