Gmina Niebylec ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020. W zakres zamówienia wchodzi:

a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności,

b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (zadań). Oferty można składać do 8 listopada 2019 r. do godz. 10:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec – Zamówienia publiczne – Zamówienia 2019 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020.

29 kwietnia 2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg na działce nr  3152 w km 0+000-0+330 w Jaworniku,  drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – (stara droga) w km 0+500 – 0+940,  drogi na działce nr 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia oraz drogi na działce nr 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa.
W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Wszystkie złożone oferty nie przekraczają kwoty jaką Gmina Niebylec zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki na przebudowę dróg pochodzą z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jaką 6 marca wójt gminy Zbigniew Korab otrzymał w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. ("Dobry początek roku dla naszego samorządu" - niebylec.pl oraz "77 mln zł dla podkarpackich samorządów" - rzeszow.uw.gov.pl)

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niebylec - Zamówienia publiczne 2019.

W środę 6 marca br. Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab odebrał z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na przebudowy dróg gminnych. Dotacja stanowi 80 % wartości kosztorysowej zadania.
Promesy dotyczą następujących zadań:
- przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000 – 0+330 w miejscowości Jawornik (Podlas).
- przebudowa drogi gminnej Nr 112218 R Gwoźnica Dolna w km 0+500-0+940. (stara droga),
- przebudowa drogi dz. nr ewid 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia (w kierunku przysiółka Krzemyk).
- przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa (Ruska droga)
- przebudowa drogi dz. nr ewid. 2314/1 w km 0+000-0+500 w miejscowości Połomia (Gadejówka)
W ramach remontu drogi zostaną wyprofilowane i wyrównane kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie, a następnie na ich nawierzchni będzie położona masa mineralno-bitumiczna. Całość prac zostanie przeprowadzona w okresie wiosenno-letnim.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu: zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
Celem planowanego do realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Niebylec poprzez doposażenie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej prowadzących działania ratownicze na terenie gminy Niebylec i powiatu strzyżowskiego.
Nabór skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niebylec należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert osobiście lub pocztą pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec,
38-114 Niebylec 170,
pokój nr 2 – Sekretariat
w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec”.
Dokumenty dotyczące ogłoszonego naboru, w tym Regulamin otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku do udziału w realizacji projektu partnerskiego wraz ze wzorem formularza ofertowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem: http://bip.niebylec.pl/) w zakładce Nabór. Dodatkowe informacje związane z naborem udzielane są pod nr telefonu: 17 27 73 998 (Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury).