Zdjęcie fragmentu drogi z chodnikiem

W dniu 06 marca 2023r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła, iż został rozstrzygnięty przetarg na projekt i budowę chodnika w Lutczy wzdłuż DK 19. Najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana, złożyła firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa. Wartość inwestycji wynosi 9 733 009,68 zł. Łącznie postanie 4330 m chodnika. Prace projektowe i roboty budowlane mają zostać zakończone w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wlicza się okresów zimowych).

To wspaniała wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy, szczególnie dla mieszkańców Lutczy. Chodnik znacząco poprawi mieszkańcom komfort poruszania się drogą, zapewni bezpieczeństwo oraz wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.

Zdjecie z widokiem fragmentu mostu i rzeki w Lutczy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż na stronie internetowej tutejszego Zarządu: www.pzdw.pl w zakładce aktualności zostały zamieszczone w celach informacyjnych rozwiązania projektowe opracowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+977 na rzece Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza”.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/NLjwyCwmJDeDaZ4

Grafika z informacją: Bank Gospodarstwa Krajowego Nie pracujesz? Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? Masz 30 lat lub więcej?Weź pożyczkę unijną z projektu „Przedsiębiorcze Podkarpackie” RPO WP 2014-2020! MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pożyczka – do 80 tys. zł długi okres spłaty pożyczki – do 7 lat możliwość karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy

Zapraszamy przedsiębiorców lub osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej na spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas krótkiej prezentacji będzie można zapoznać się z aktualną ofertą Banku.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu.

Zdjęcie z widokiem na kłosy zbóż oraz ciągnik rolniczy. Na zdjęciu znajduje się napis Termin składania wniosków: 01.02.2023 r. - 28.02.2023 r.

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w pierwszej turze naboru, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok. Ponadto każdy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego winien jest złożyć oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy, wskazać kategorię przedsiębiorstwa oraz klasę PKD.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie, tj. pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu nr 183) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Niebylec
Niebylec 170
38-114 Niebylec
z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:
3 - 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z pozostałymi formularzami można pobrać na stronie: https://niebylec.pl/index.php/zalatwianie-spraw/515-zwrot-podatku-akcyzowego