18 maja 2015 r. został rozstrzygnięty zamówienie publiczne na zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Niebylec”, którego przedmiotem jest budowa parkingu publicznego na działce nr ewid. 70 w miejscowości Niebylec. Jest to działka pomiędzy cmentarzem parafialnym,a budynkiem wielofunkcyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Budowany obiekt zwiększy z pewnością dostępną ilość miejsc parkingowych jak również rozszerzy przestrzeń handlową podczas tradycyjnego piątkowego dnia targowego w Niebylcu. Spośród 6 ofert do realizacji zadania wybrana został wykonawca Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, który zaproponował wykonanie zadania za cenę 437 296,21 zł.

6 maja 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg na remont drogi gminnej Nr 1 12221 R Konieczkowa – Kąty w miejscowości Konieczkowa i Lutcza w km 0+548 – 1+798. Wybrana została oferta Eurovia  Polska  S.A.  Bielany  Wrocławskie,  ul.  Szwedzka  5, 55 - 040  Kobierzyce .  Cena  oferty brutto wyniosła : 226 844,61 zł.
Przedmiotem zamówienia jest remont  drogi  gminnej  Nr  1 12221  R  Konieczkowa – Kąty w km 0+548 – 1+798 w miejscowości Konieczkowa i Lutcza, gmina Niebylec.
Zakres  rzeczowy  robót  obejmuje  w  szczególności:
a)  profilowanie  i  zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w  gruncie kat.  II - IV pod  warstwy  konstrukcyjne nawierzchni – 4146,4 m2,  
b)  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  kruszywem łamanym  zagęszczanym  mechanicznie – 207,3 m3,  
c)  podbudowę  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.  15  cm – 4050,4 m2, d) nawierzchnię z  mieszanek  mineralno - bitumicznych  asfaltowych o  gr.  5  cm – 4290,0 m2,  
e) uzupełnienie  korpusu  drogowego  pod  pobocza  gruntem z  dokopu – 100,0 m3,  
f) wykonanie    nawierzchni    poboczy    z    kruszywa    naturalnego    stabilizowanego mechanicznie , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 750,0 m2
Termin ukończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca 2015.

Rozpoczynają się prace mające na celu modernizację odcinka drogi w Gwoźnicy Górnej i mostu w Konieczkowej. Po przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie postępowaniu przetargowym prace wykonuje wyłoniona w jego wyniku firma, tj. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp z o.o. Prace obejmujące wykonanie nowej nawierzchni i modernizację mostu w Konieczkowej potrwają do końca września 2014 r. Wartość robót wyniesie 1 846 852,50 zł.

  W maju 2013 r. teren powiatu strzyżowskiego nawiedziły intensywne opady deszczu mające charakter nawałnicy. W wyniku tych opadów została uszkodzona infrastruktura drogowa i mostowa, w tym między innymi droga powiatowa Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna oraz most w miejscowości Konieczkowa. Po oszacowaniu strat Powiat Strzyżowski wystąpił o dotację na naprawę zniszczonych przez żywioł drogi i mostu. Minister Administracji i Cyfryzacji promesą z dnia 12 lutego 2014 r. przyznał wstępne dofinansowanie w kwocie 1 470 000 zł.

31 października 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap III - budowa zjazdu publicznego i ogrodzenia. W ramach zadania zostaną wykonane:
a) budowa zjazdu publicznego o powierzchni 46 m2, w tym: roboty pomiarowe, wykopy w gruntach, nasypy, wykonanie przepustu, koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej i mrozoodpornej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie krawężników betonowych;
b) budowa ogrodzenia o długości 125 mb, w tym: roboty pomiarowe, wykopanie dołów pod słupki, ręczne rozplantowanie gruntu z wykopu, betonowanie konstrukcji niezbrojonych, ogrodzenie z siatki plecionej z drutu na słupkach stalowych.
Spośród 2-ch złozonych ofert została wybrana oferta Zakładu Usługowo Handlowego „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka z Domaradza na kwotę 52 832,73 zł.
Więcej szczegółów:bip.niebylec.pl

6 czerwca 2014 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w km od 222+530 do km 223+525 w miejscowościach Jawornik i Niebylec. W ramach zamówienia planowana jest budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej Nr 9 Radom – Barwinek w km od 222+530 do km 223+525 w miejscowościach Jawornik i Niebylec, Gmina Niebylec. Prace dotyczą w szczególności montaż i stawianie słupów linii napowietrznej – 21 szt., montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych – 21 szt., montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z żarówkami 150 W – 21 szt., montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej – 1 095 mb, montaż uziomów lub przewodów uziemiających – 60 mb, próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, w tym obsługa geodezyjna. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert przypada na 20.06.2014 godzina 10:00.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – Zamówienia Publiczne – Zamówienia 2014.