W związku z dokonaną w listopadzie br. aktualizacją Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działanie 4.2.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021) Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przakazał ww. bazę, z którą można zapoznać się w poniższym dokumencie:

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Infografika o treści: Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich - więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-akcja-bezplatnych-szczepien-przeciw-grypie-dla-wszystkich-pelnoletnich

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo to od 23 listopada będą miały wszystkie osoby dorosłe – to efekt podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-akcja-bezplatnych-szczepien-przeciw-grypie-dla-wszystkich-pelnoletnich

 

Infografika z wizerunkiem kobiety i napisem Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 25 listopada – 10 grudnia

To międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego. Porady prawne udzielane są w ramach punktu stałego w Strzyżowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00. W ramach tzw. punktów mobilnych porady udzielane są w wybrane dni tygodnia w Niebylcu, Strzyżowie, Wiśniowej, Czudcu. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

Infografika z punktami i terminami udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o nastepującej treści:  Punkt stały nieodpłatnej pomocy prawnej: 38-100 Strzyżów ul. Parkowa 7, pok.107 (budynek Poczty Polskiej), radcowie prawni i adwokaci z porozumień z ORA i OiRP, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 12.00. Kontakt: nieodplatna.pomocprawna@strzyzowski.pl tel. 699 671 599 Punkty mobilne (nieodpłatna pomoc prawna/ nieodpłatne poradnictwo obywalelskie/ nieodpłatna mediacja) prowadzone przez „PASIEKA” Fundacja Rozwoju i Wsparcia: Niebylec (budynek GOPS) poniedziałek godziny 7.30-.11.30, Wiśniowa (budek Urzędu Gminy) wtorek godziny 7.30-11.30, Czudec (budynek Biblioteki Gminnej) środa godziny 7.30-11.30,  Frysztak (budynek Urzędu Gminy) czwartek godziny 7.30-11.30, Strzyżów (budynek Urzędu Miejskiego) czwartek godziny 7.30-11.30. Kontakt: aleksandrabrzyska331@gmail.com tel. 793 112 805

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

Wymagane dokumenty:

- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022,

- orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu do 20 października 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu  17 2773046.

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Podkategorie