Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 przekazał w dniu 17 stycznia 2022 r.:
1. zestawienie z realizacji Programu – załącznik nr 4
2. sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr 5

Zgodnie z umową nr S-V.86/2021/AOON wykorzystano na realizację zadania 31 052,60 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 11 818 zł., w tym na realizację zadania 11 775,40 zł., a na obsługę Programu 42,60 zł.

W ramach Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej od maja 2021 r. przyznano 5 osobom w tym 1 dziecku. W związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji Programu od lipca 2021 zwiększono ilość usług dla dziecka na 30h. Następnie od października 2021 przyznano powyższe usługi dla 2 kolejnych osób w ilości 20h miesięcznie. Łącznie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało 7 osób.

Złożone zestawienie i sprawozdanie z realizacji ww. programu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 25.01.2022 r.

 

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS

Inforgrafika z treścią Porgram Korpus Wsparcia Seniorów , program dla gmin będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w gminie Niebylec.
Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane programie obszary.
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, które wymagają stałego monitorowania w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.
Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne i samotnie gospodarujące. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Niebylec do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niebylcu w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.
Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Niebylec do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 15.02.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Niebylec: 17 2773 046, 531 982 416.

NOWE ŚWIADCZENIE OD STYCZNIA 2022

Infografika o Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W Gminie Niebylec rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dodatku osłonowego powierzone
zostało Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niebylcu
Od poniedziałku 10 stycznia 2022r. wniosek będzie można złożyć w GOPS Niebylec
w dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Infografika dotycząca Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego o treści: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. To od rodziców zależy, czy będą otrzymywać świadczenie: - przez rok po 1 tys. zł miesięcznie, - przez dwa lata po 500 zł miesięcznie. To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę. Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy już w dniu wejścia przepisów mają drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie - za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35. miesiąca życia. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.  Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

W związku z dokonaną w listopadzie br. aktualizacją Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działanie 4.2.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021) Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przakazał ww. bazę, z którą można zapoznać się w poniższym dokumencie:

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podkategorie