Infografika z wizerunkiem kobiety i napisem Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 25 listopada – 10 grudnia

To międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

Wymagane dokumenty:

- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022,

- orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu do 20 października 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu  17 2773046.

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Logo programu Dobry Start

 Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+) . Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:
• na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – to jest ta sama Platforma, z której pobierała się BON TURYSTYCZY. Aby wysłać wniosek przez PUE nie trzeba posiadać dodatkowego podpisu elektronicznego .Wniosek można podpisać Profilem PUE.
• przez bankowość elektroniczną
• na portalu empatia.mpips.gov.pl
Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.


Jeśli nie macie Państwo profilu na PUE zorganizowaliśmy dla Państwa możliwości założenia profilu w GOPS Niebylec 24 pok.nr 9 . Pracownicy ZUS będą dostępni dla państwa w dniach 21-22 września 2021r. godzinach od 8.30 do 13.30.

Na spotkanie z pracownikiem należy zabrać ze sobą dowód osobisty, mieć swój email oraz numer rachunku bankowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Niebylec.

Wymagane dokumenty:

- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022,

- orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu do 20 października 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu  17 2773046.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że w dniach od 20 do 31 sierpnia 2021 r. w godzinach od 9.00 do 10.30 będą wydawane artykuły żywnościowe,  po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające skierowania wydawane przez GOPS Niebylec oraz osoby aktualnie kwalifikowane przez GOPS Niebylec. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 542,20 zł, oraz w przypadku osoby  w rodzinie 1 161,60 zł.
    
Kontakt telefoniczny: 17 2773 046, 531 982 416.

Podkategorie