Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz., 1634 t.j.) lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym niedziałających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

3. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych.

Konkurs dotyczy świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec obejmować będzie pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 t.j.).
W roku 2023 dla około 9 osób, tj. ok. 2000 godzin w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec - Ogłoszenia 2022