Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. (R. Gierszewska, Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002, s. 143.)
Pomoc społeczna jest organizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują one, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Głównymi celami pomocy społecznej jest:

 1. zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
 2. doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,
 3. integracja ze środowiskiem osób i rodzin wykluczonych społecznie,
 4. zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 5. zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby potrzebę korzystania z pomocy,

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z t.j.) w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Informacje przekazane pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do celów przyznania świadczeń.
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej i od każdej decyzji służy odwołanie.
Kontakt: tel. 17 2773046, 531 982 416, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki do pobrania:

WNIOSEK o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o stanie majątkowym

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z TUTUŁU ZATRUDNIENIA

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU JEDNORAZOWEGO DOCHODU

OŚWIADCZENIE Złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).

Oświadczenie o przekazaniu świadczenia na konto bankowe