Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Niebylec i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego.

Gmina Niebylec złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz.1692 t.j.), a informacje zawarte w złożonych wnioskach wymagają szczegółowej weryfikacji.