Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz., 1634 t.j.) lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym niedziałających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

3. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych.

Konkurs dotyczy świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec obejmować będzie pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 t.j.).
W roku 2023 dla około 9 osób, tj. ok. 2000 godzin w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec - Ogłoszenia 2022

Komunikat o ogłoszeniu programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Niebylec.
Wymagane dokumenty:
- Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023
- w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę.
Termin składania zgłoszeń do 9 listopada 2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu pod numerem telefonu 17 2773 046 lub 531 982 416.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Znak z napisem STOP PRZEMOCY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu zaprasza do udziału w konkursie na filmik profilaktyczny „STOP PRZEMOCY”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec. Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie do 30 sekund o tematyce dotyczącej problemu przemocy, wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec zachowań przemocowych. Konkurs rozpoczął się w dniu 10 października 2022 r. i kończy 18 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje w poniższym regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU NA FILMIK PROFILAKTYCZNY„STOP PRZEMOCY”

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu realizowanego z Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.
Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach n w wybrane przez uczestnika miejsce, pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
Osoby zainteresowane pomocą asystenta osobistego w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń (Załącznik nr 7 - Karta zgłoszenia do Programu) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Termin składania zgłoszeń do 9 listopada 2022 r.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu pod numerem telefonu 17 2773 046 lub 531 982 416.

Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest zadaniem zleconym Gminie Niebylec i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Podkarpackiego.
Gmina Niebylec złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat w/w węglowych.
Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Podkategorie