RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu, Niebylec 24, 38-114 Niebylec. (dalej: Ośrodek). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Pełna informacja http://niebylec.pl/index.php/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/819-ochrona-danych-osobowych-rodo-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej

Rozstrzygnięcie konkursu "Nie bądź obojętny na przemoc"

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem "Nie bądź obojętny na przemoc".

Wpłynęło 36 prac konkursowych z 8 szkół Gminy Niebylec:

Zespół Szkół w Połomi - 11 prac,

Zespół Szkół w Niebylcu - 3 prace,

Zespół Szkół w Konieczkowej - 1 praca,

Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej - 2 prace,

Szkoła Podstawowa w Jaworniku - 10 prac,

Szkoła Podstawowa w Gwoździance - 7 prac,

Szkoła Podstawowa w Bliziance - 1 praca,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lutczy - 1 praca.

Spośród wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, sześć nie spełniało wymogów określonych w regulaminie konkursu więc nie były oceniane.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu "Nie bądź obojętny na przemoc"

Konkurs plastyczny pod hasłem "Nie bądź obojętny na przemoc"

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że organizuje konkurs plastyczny na wykonanie komiksu pod tytułem "Nie bądź obojętny na przemoc". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Niebylec. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu określono w załączonym regulaminie.
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Jacek Kozdraś

INFORMACJA nt. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy trwa od 01-11-2016 do 31-10-2017.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można otrzymać  od września 2016 w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

Czytaj więcej: INFORMACJA nt. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ankieta do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niebylec na lata 2016-2020

W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Niebylec na lata 2016-2020 zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy.
Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb na terenie gminy.
Ankieta będzie dostępna od dnia 01.03.2016r.  do dnia 31.03.2016r. w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 38-114 Niebylec 24, pokój nr 2.

Można również pobrać ankietę ze strony www.niebylec.com.pl , wypełnić  a następnie  dostarczyć do GOPS Niebylec lub przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dziękujemy

 

PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku.

Niebylec, 2015.12.23

 

PROTOKÓŁ
rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku.

 Otwarty konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy Niebylec w dniu 30 listopada 2015 roku. Ogłoszenie wywieszone było na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy Niebylec www.bip.niebylec.pl.

Otwarty konkurs ofert został przeprowadzony przez komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 158/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia  ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec w 2016 roku w składzie:

1) Alicja Dopart – przedstawiciel Wójta - przewodniczący Komisji

2) Halina Strzała – przedstawiciel Wójta  - członek Komisji

3) Jacek Kozdraś – przedstawiciel Wójta – członek Komisji

3) Maria Machoś-Łuczak - przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec...

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t. z późn. zm)

O G Ł A S Z A

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:
1) organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść ogłoszenia: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec
Załączniki:
Wzór oferty w formacie .pdf
Wzór umowy w formacie .pdf
Wzór oferty w formacie .doc
Wzór umowy w formacie .doc


Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t. z późn. zm) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:

- organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku,

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej - Nabór - Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec

Zaproszenie przedsiębiorców do programu „Karta Dużej Rodziny”

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały z dnia 27 maja 2014 (M.P. poz.430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, Wojewoda Podkarpacki zaprasza przedsiębiorców do przystąpienia do w/w programu i przedstawienia oferty, która dawałaby rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane przez firmę.

Czytaj więcej: Zaproszenie przedsiębiorców do programu „Karta Dużej Rodziny”

Informacja o prawie do świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.
Nowy okres zasiłkowy trwa od 01-11-2014 do 31-10-2015.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można otrzymać od września w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

Wymagane dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny odpowiednio do sytuacji danej rodziny:
oświadczenie lub zaświadczenie od płatnika składek /zakład pracy, ZUS, KRUS, Urząd Pracy/ o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 /wysokość składki można zliczyć samemu z miesięcznych raportów RMUA otrzymywanych od pracodawcy/
oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2013
oświadczenie lub ksero nakazów podatkowych lub zaświadczenie z U.G. o posiadanym gospodarstwie rolnym w 2013
oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej /wydane po 31.08.2014/
oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2013 (np. dochody uzyskane z pracy za granicą, renty wojskowe, zasiłki chorobowe z KRUS, diety, alimenty, stypendia na dzieci)
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
kserokopia dowodu osobistego i kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka dotyczy tylko osób, które składają pierwszy raz wniosek w GOPS

Czytaj więcej: Informacja o prawie do świadczeń rodzinnych