Urząd Gminy Niebylec informuje, że z dniem 15-go września br. minął termin płatności III raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatność bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją)

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne uregulowanie w/w należności.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.
Podatki - 17 2773 984,
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 2773 992.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że osoby które złożyły oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków nie muszą składać nowych oświadczeń.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy jedynie osób, które do chwili obecnej nie złożyły oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Druki oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Niebylec (Referat Mienia i Ochrony Środowiska) oraz na stronie internetowej www.niebylec.com.pl w zakładce: Do pobrania - Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z czym, poniżej znajduje się adres punktu, w którym zbierane są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów
folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze 17 276 16 64

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów  folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować go grupy odpadów komunalnych, dlatego w/w odpady przyjmowane są odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu odbierającego.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 6 sierpnia 2020 r. rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Niebylec sprawdzać będą:

  • segregację odpadów komunalnych,
  • ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość,
  • posiadanie kompostownika przydomowego,
  • w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji oraz prawidłowość odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych z posesji, natomiast w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź przydomową oczyszczalnię ścieków.

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy powrócili do kraju oraz uczniom, studentom, którzy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) przebywają w swoich miejscach zamieszkania o obowiązku aktualizacji danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.