Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Niebylec zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Niebylec, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 16,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

- 48,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Niebylec (Niebylec 183 pokój nr 7) celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z tytułu posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podwyżki opłat za odpady komunalne dotknęły nie tylko naszą gminę, ale większość gmin w całej Polsce. Główne czynniki powodujące wzrostu opłat to, m.in. wzrost cen energii elektrycznej, paliw, płacy minimalnej oraz podwyżka cen za odbiór odpadów przez spalarnie. Niewątpliwe znaczenie na rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów ma Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzającego wspólny system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju z podziałem na 5 frakcji odpadów oraz wiele innych ustaw i rozporządzeń, które nakładają na podmioty odbierające i zagospodarowujące odpady komunalne szereg zadań, m. in. instalowanie systemów przeciwpożarowych oraz urządzeń wizyjnego monitoringu miejsc składowania i magazynowania odpadów, uiszczenie co raz wyższej opłaty za składowanie odpadów komunalnych (tzw. opłaty marszałkowskiej).  System gospodarki odpadami musi się bilansować, gmina nie ma możliwości jego dotowania, dlatego też wpływy z opłat mieszkańców muszą w całości pokrywać koszty systemu.