Obraz z przykładami kompostowania

Kompostowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem na pozbycie się zbędnych odpadów organicznych. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
    
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów także w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, spady owoców, odpady warzyw i owoców, obierki po owocach i warzywach, resztki produktów mleczarskich, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.

Natomiast kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, owoce cytrusowe, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

 Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 2 marca 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 lutego 2021 r., znak: RZ.RZT.70.59.2021.MKO zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niebylec na okres 3 lat, zgodnie z poniższym:

Rodzaj i wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi
odprowadzania ścieków (zł/m³)
4,24 4,27 4,31
Grupa 2 Cena usługi
odprowadzania ścieków (zł/m³)
4,24 4,27 4,31

 Jednocześnie informujemy, że Rada Gminy Niebylec, kierując się dobrem mieszkańców, podjęła uchwałę o dopłacie do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, co pozwoli uniknąć drastycznego wzrostu cen za usługi odprowadzania ścieków.

Wobec powyższego ustalono dopłatę w wysokości 1,54 zł/m³ netto plus obowiązujący podatek VAT, na okres od 1 do 30 dnia obowiązywania taryfy, który przypada na czas od dnia 2 marca 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku, co w efekcie pozwoli na utrzymanie ceny usługi za odprowadzanie ścieków na dotychczasowym poziomie, tj. 2,70 zł netto/1m3/m-c od osoby. Natomiast dopłata ustalona na okres od 31 do 365 dnia obowiązywania taryfy w wysokości 0,99 zł/m³ netto plus obowiązujący podatek VAT, przypada na czas od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 1 marca 2022 roku i powoduje wzrost ceny za usługi za odprowadzanie ścieków na poziomie 0,55 zł netto/1 m3/m-c od osoby. Ustalona na ten okres cena za usługę za odprowadzanie ścieków wyniesie zatem 3,25 zł netto/1m3/m-c od osoby. Ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków wskazuje urządzenie pomiarowe, a w przypadku jego braku ilości odprowadzanych ścieków przyjmuje się jako równą ilość dostarczonej wody.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach. 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Niebylec na okres 3 lat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT NA TERENIE GMINY NIEBYLEC

Zwrot podatku akcyzowego

Jak co roku - wiosną i jesienią - rolnicy mogą ubiegać się o dopłatę do paliwa. Zwrot podatku akcyzowego będzie można uzyskać do hektarów i zwierząt, ponieważ rolnicy mogą również korzystać z dodatkowej puli paliwa do bydła. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma w 2021 roku wynieść 1 zł na 1 litr oleju.

Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
•    oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W uproszczeniu można podać, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić:  
•    100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz
•    30 złotych do 1 DJP bydła.
Aby otrzymać zwrot paliwa do bydła, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, oprócz faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie bydła, które posiadali w poprzednim roku.
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
•    od 1 do 28 lutego 2021 r.  - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
•    od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec. Zgodnie z uchwałą Nr XXI/165/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Niebylec, stawka opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby. W przypadku powzięcia przez Urząd informacji o nie wypełnianiu przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie naliczona w drodze decyzji podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 80,00 zł miesięcznie od osoby. Ponadto ustalone zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby od obowiązującej stawki opłaty.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy zgłosili posiadanie kompostownika przydomowego, w którym kompostują bioodpady zapłacą 18,00 zł miesięcznie od osoby, natomiast osoby, które nie posiadają kompostownika przydomowego zapłacą 20,00 zł miesięcznie.

W dalszym ciągu mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik przydomowy,
a nie zgłosili jego posiadania mogą złożyć nową deklarację, aby skorzystać ze zwolnienia, natomiast właściciele nieruchomości, którzy od dnia 1 kwietnia 2020 r. składali do Urzędu Gminy Niebylec nowe deklaracje z informacją o posiadaniu kompostownika nie musza składać powtórnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, załamaniem na rynku surowców wtórnych, wzrostem ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, wzrostem opłaty marszałkowskiej, wzrostem płacy minimalnej, wzrostem kosztów zużycia paliw, wzrostem cen energii oraz innymi kosztami pochodnymi związanymi z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami. Wszystkie te okoliczności sprawiły,
że utrzymanie stawki na poziomie z 2020 roku nie jest możliwe. W niektórych gminach znaczne podwyżki zostały wprowadzone już pod koniec 2020 roku.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców na gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokrywać jego realne koszty. Przeznaczanie opłaty na inne cele lub finansowanie systemu z innych źródeł jest niezgodne z prawem.

Obowiązujące stawki od 1 stycznia 2021 roku:

  • 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 18,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku powzięcia przez Urząd informacji o niesegregowaniu odpadów.