Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy powrócili do kraju oraz uczniom, studentom, którzy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) przebywają w swoich miejscach zamieszkania o obowiązku aktualizacji danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

Kwota tego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie dla mieszkańca.
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi na kompostownik zobowiązani są złożyć nową deklarację. Aby ulga została naliczona od miesiąca kwietnia 2020 r. należy złożyć nową deklarację w terminie do dnia 10 maja 2020.

W przypadku złożenia nowej deklaracji do dnia 10 czerwca 2020 ulga zostanie naliczona od 1 maja 2020 r. i tak kolejno w poszczególnych miesiącach.

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2020 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka ,,Do pobrania”), a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (17) 277 39 93 w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, tj. pon. od 9:00 do 17:00, wt.- pt. od 7.00 do 15.00.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Wójt Gminy Niebylec przypomina,
o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli posesji na terenie gminy Niebylec wyposażonych w kanalizację sanitarną, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Gmina Niebylec może przeprowadzić kontrole w w/w zakresie z wykorzystaniem generatora dymu, czyli tak zwanej potocznie „zadymiarki”. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej może wszcząć postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.