Ilustracja do artykułu Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnymUrząd Gminy w Niebylcu informuje, że  od dnia 21 lutego 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej, odmiennie niż dotychczas, określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny.

Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej z tytułu zaległości opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego i o d nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł,  natomiast  z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej, tj. doręczenia przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego opłata ta ulegnie podwyższeniu do 100 zł.

Przykładowa symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
• dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
• dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
• dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
• dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)
Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dokonywanie terminowych wpłat w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

Obraz z przykładami kompostowania

Kompostowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem na pozbycie się zbędnych odpadów organicznych. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
    
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów także w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, spady owoców, odpady warzyw i owoców, obierki po owocach i warzywach, resztki produktów mleczarskich, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.

Natomiast kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, owoce cytrusowe, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

Zwrot podatku akcyzowego

Jak co roku - wiosną i jesienią - rolnicy mogą ubiegać się o dopłatę do paliwa. Zwrot podatku akcyzowego będzie można uzyskać do hektarów i zwierząt, ponieważ rolnicy mogą również korzystać z dodatkowej puli paliwa do bydła. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma w 2021 roku wynieść 1 zł na 1 litr oleju.

Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
•    oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W uproszczeniu można podać, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić:  
•    100 złotych do 1 ha użytków rolnych oraz
•    30 złotych do 1 DJP bydła.
Aby otrzymać zwrot paliwa do bydła, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, oprócz faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie bydła, które posiadali w poprzednim roku.
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
•    od 1 do 28 lutego 2021 r.  - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
•    od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

 Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 2 marca 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 lutego 2021 r., znak: RZ.RZT.70.59.2021.MKO zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niebylec na okres 3 lat, zgodnie z poniższym:

Rodzaj i wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi
odprowadzania ścieków (zł/m³)
4,24 4,27 4,31
Grupa 2 Cena usługi
odprowadzania ścieków (zł/m³)
4,24 4,27 4,31

 Jednocześnie informujemy, że Rada Gminy Niebylec, kierując się dobrem mieszkańców, podjęła uchwałę o dopłacie do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, co pozwoli uniknąć drastycznego wzrostu cen za usługi odprowadzania ścieków.

Wobec powyższego ustalono dopłatę w wysokości 1,54 zł/m³ netto plus obowiązujący podatek VAT, na okres od 1 do 30 dnia obowiązywania taryfy, który przypada na czas od dnia 2 marca 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku, co w efekcie pozwoli na utrzymanie ceny usługi za odprowadzanie ścieków na dotychczasowym poziomie, tj. 2,70 zł netto/1m3/m-c od osoby. Natomiast dopłata ustalona na okres od 31 do 365 dnia obowiązywania taryfy w wysokości 0,99 zł/m³ netto plus obowiązujący podatek VAT, przypada na czas od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 1 marca 2022 roku i powoduje wzrost ceny za usługi za odprowadzanie ścieków na poziomie 0,55 zł netto/1 m3/m-c od osoby. Ustalona na ten okres cena za usługę za odprowadzanie ścieków wyniesie zatem 3,25 zł netto/1m3/m-c od osoby. Ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków wskazuje urządzenie pomiarowe, a w przypadku jego braku ilości odprowadzanych ścieków przyjmuje się jako równą ilość dostarczonej wody.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach. 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Niebylec na okres 3 lat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT NA TERENIE GMINY NIEBYLEC