Infografika o zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły opisane poniżej.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia.
Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów  w poszczególnych miejscowościach i umieszczać w kontenerach.

 Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. na terenie Niebylec odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za odpady budowlane uznaje się m.in.: płyty kartonowo- gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PVC, styropian oraz gruz betonowy lub ceglany.

Pamiętajmy, że zbiórka organizowana jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do punktów zbiórki nie należy przywozić odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm budowlanych oraz odpadów pochodzących z nowo budowanych domów.

Szczegółowa informacja o terminach i miejscach przeprowadzenia zbiórki znajduje się poniżej.

UWAGA mieszkańcy sołectwa Gwoźnica Górna!!!
W tym roku ulega zmianie punkt zbiórki dla mieszkańców Gwoźnicy Górnej. Odpady należy składać w wyznaczonym terminie na placu Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej. Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach: - 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej, - 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, - 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej, - 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu, - 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego, - 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, - 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego, - 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Baryczka plac parkingu koło kładki, - 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej, - 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym

Obraz z przykładami kompostowania

Kompostowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem na pozbycie się zbędnych odpadów organicznych. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
    
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów także w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, spady owoców, odpady warzyw i owoców, obierki po owocach i warzywach, resztki produktów mleczarskich, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.

Natomiast kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, owoce cytrusowe, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

Ilustracja do artykułu Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnymUrząd Gminy w Niebylcu informuje, że  od dnia 21 lutego 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej, odmiennie niż dotychczas, określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny.

Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej z tytułu zaległości opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego i o d nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł,  natomiast  z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej, tj. doręczenia przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego opłata ta ulegnie podwyższeniu do 100 zł.

Przykładowa symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
• dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
• dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
• dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
• dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)
Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dokonywanie terminowych wpłat w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

Widok zestawy do transportu nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

1. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, tel. 172773705,
2. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,
3. USŁUGI SPRZETOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 607288013.
4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa.