Urząd Gminy w Niebylcu informuje mieszkańców, że została rozpoczęta  weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlega liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Z wstępnych ustaleń wynika, że część mieszkańców naszej gminy uchyla się od obowiązku uiszczania opłaty za odpady komunalne, oszukując tym samym pozostałych mieszkańców gminy, którzy płacą uczciwie. Takie działanie może spowodować wzrost stawki za odpady komunalne.

Do weryfikacji danych wykorzystywana jest aplikacja udostępniona przez miasto Świdnik, która powstała w ramach  rządowego programu GovTech. System działa na zasadzie porównywania danych mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez najróżniejsze instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podległych Urzędowi, m.in. z Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, których liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość różni się od liczby osób zadeklarowanych w złożonej deklaracji o jak najszybsze dokonanie zmiany w złożonej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, iż niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Mieszkańcy, którzy nie wpisali do deklaracji wszystkich domowników muszą liczyć się z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Urząd może naliczyć zaległą opłatę wstecz, a ponadto mieszkaniec może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za unikanie wypełnienia ciążącego na nim obowiązku.

 Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. na terenie Niebylec odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za odpady budowlane uznaje się m.in.: płyty kartonowo- gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PVC, styropian oraz gruz betonowy lub ceglany.

Pamiętajmy, że zbiórka organizowana jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do punktów zbiórki nie należy przywozić odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm budowlanych oraz odpadów pochodzących z nowo budowanych domów.

Szczegółowa informacja o terminach i miejscach przeprowadzenia zbiórki znajduje się poniżej.

UWAGA mieszkańcy sołectwa Gwoźnica Górna!!!
W tym roku ulega zmianie punkt zbiórki dla mieszkańców Gwoźnicy Górnej. Odpady należy składać w wyznaczonym terminie na placu Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej. Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach: - 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej, - 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, - 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej, - 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu, - 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego, - 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, - 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego, - 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Baryczka plac parkingu koło kładki, - 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej, - 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym

Infografika o zbiórek sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły opisane poniżej.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia.
Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów  w poszczególnych miejscowościach i umieszczać w kontenerach.

Ilustracja do artykułu Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnymUrząd Gminy w Niebylcu informuje, że  od dnia 21 lutego 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej, odmiennie niż dotychczas, określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny.

Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej z tytułu zaległości opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku rolnego i o d nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł,  natomiast  z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej, tj. doręczenia przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego opłata ta ulegnie podwyższeniu do 100 zł.

Przykładowa symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia:

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:
• dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
• dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
• dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
• dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)
Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dokonywanie terminowych wpłat w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.