Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

Kwota tego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie dla mieszkańca.
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi na kompostownik zobowiązani są złożyć nową deklarację. Aby ulga została naliczona od miesiąca kwietnia 2020 r. należy złożyć nową deklarację w terminie do dnia 10 maja 2020.

W przypadku złożenia nowej deklaracji do dnia 10 czerwca 2020 ulga zostanie naliczona od 1 maja 2020 r. i tak kolejno w poszczególnych miesiącach.

Druki deklaracji dostępne są:
• na stronie internetowej Gminy Niebylec: www.niebylec.pl w zakładce „Do pobrania”
• na platformie e-PUAP dostępny jest również formularz elektroniczny do wysłania po podpisaniu profilem zaufanym - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/j72sg60bns (należy wybrać kolejno Ochrona środowiska -> Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami -> Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -> Załatw sprawę)
• w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 (główny budynek gminy), na schodach wewnętrznych przy wejściu do siedziby Urzędu.


Deklaracje należy złożyć:
• w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170  (główny budynek gminy), poprzez wrzucenie do skrzynki wrzutowej ustawionej na schodach wewnętrznych przy wejściu
do siedziby Urzędu,
• przesłać pocztą  tradycyjną na adres Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, albo
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP po podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych na danej posesji; do deklaracji należy dołączyć oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

Szczegółowe informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pod nr tel. 17 277 39 92 lub 887782509.

Wzór uzupełnionej deklaracji

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi