Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Jednostkowych Pożyczek dla osób fizycznych  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.  Szczegółowe informacje na stronie: https://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-1/

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.  W ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka-2 będą udzielane Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być wyłącznie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje https://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-2/

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka. W ramach projektów pn. Mikropożyczka-1 oraz Mikropożyczka-2 udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla osób fizycznych. Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być osoby zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w tym osoby:

- bezrobotne,

- bierne zawodowo

- pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych oraz ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość pożyczki do 80 000 zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 84 miesiące.
Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
Preferencyjne oprocentowanie: 0,1% w stosunku rocznym.
Brak prowizji oraz dodatkowych opłat.
W ramach pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej (z wykluczeniem bieżących kosztów prowadzenia firmy).

 Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje

Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19.

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 grudnia 2020 r.  zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Niebylec informuje o: zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Gwoźnicy Górnej oznaczonej nr ewid. 1692 o pow. 0,23 ha oraz o zmianie terminu wpłaty wadium oraz zmianie nr konta bankowego do wpłaty wadium:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).

2. Wadium należy wpłacić  w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170,  nr  92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w BS Strzyżów O/Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.01.2021 r. z podaniem przedmiotu wpłaty.

3. Pozostała treść ogłoszenia i warunki przetargu pozostają bez zmian.

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylecz dnia 8 grudnia 2020 r.zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej stanowiącej własność Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 1692 o pow. 0,23 ha w Gwoźnicy Górnej, objętej KW RZ1S/00035217/9, stanowiącej własność Gminy Niebylec. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w załącznikach.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej stanowiącej własność Gminy Niebylec

Załącznik do Zarządzenia nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/3 o pow. 0,12 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00002988/4), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/4 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/5 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej własność Gminy Niebylec.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach
 
 
 
 

Szanowni mieszkańcy Gminy Niebylec

Informujemy, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2 oraz zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników, od dnia 3 listopada 2020 r. aż do odwołania Urząd Gminy Niebylec wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów. Wizyty osobiste w Urzędzie będą możliwe jedynie w przypadkach pilnych i niecierpiących zwłoki, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem odpowiedniego referatu.

Kontakt z Urzędem będzie możliwy drogą telefoniczną, elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub e-PUAP: /j72sg60bns/SkrytkaESP), a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pisma, wnioski, można wrzucać również do skrzynki, która znajduje się na schodach wejściowych do Urzędu.

Numery telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Gminy Niebylec:

1) Sekretariat: 17 277 30 02, fax. 17 277 34 54

2) Referat Finansowo-Budżetowy: 17 277 39 84 (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) lub 17 277 39 87 (podatek VAT, podatek od środków transportowych, księgowość).

3) Referat Mienia i Ochrony Środowiska: 17 277 39 92 (odpady komunalne, wycinka drzew, opłaty za ścieki i odpady komunalne) lub 17 277 39 93 (gospodarka nieruchomościami, działalność gospodarcza, najem lokali)

4) Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury: 17 277 39 96 (planowanie przestrzenne), 17 277 39 98 (zamówienia publiczne, inwestycje, drogi)

5) Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych: 17 277 39 88 (ewidencja ludności, dowody osobiste)

6) Urząd Stanu Cywilnego: 17 277 30 80

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty na podatek (rolny, leśny, od nieruchomości) IV ratę oraz opłaty za odpady komunalne IV ratę można uiszczać bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy :

- podatki, opłaty skarbowe, czynsze – na konto nr 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010

- odpady komunalne – na konto nr 80 9168 1030 0260 1007 2000 0430

- wadia – na konto nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020

Wnioski i formularze można pobrać na stronie internetowej niebylec.pl. w zakładce „Załatwianie spraw”