Zawiadomienie o treści: Zawiadamia się, że w lokalu Urzędu Gminy w Niebylcu (tj. pomieszczeniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu Nr d. 182A), w terminie od 04.01.2022 r. do 25.01.2022 r., w godzinach od 800 do 1500, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec, Połomia, położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Niebylec, pow. Strzyżów. Dokumentacja tego projektu składa się z: 1. rejestru gruntów, 2. rejestru budynków, 3. rejestru lokali, 4. mapy ewidencyjnej. Dokumentacja powyższa została opracowana na podstawie art. 4 ust. la pkt 2 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 1390). Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie samych zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji gruntów ** (modernizacją ewidencji gruntów i budynków), ujawnić ewentualne błędy czy też nieprawidłowości. ** Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.