16 września 2021 r. (czwartek), w godzinach 13:00 – 16:00 na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu, swój przystanek w Gminie Niebylec będzie miał Mobilny Punkt Szczepień – SZCZEPIONKOBUS!
Szczepienia będą wykonywane przez zespół medyczny z firmy Lux Med w Rzeszowie. Chętni będą mogli skorzystać z preparatów dwóch firm: Pfizer oraz Johnson&Johnson. Szczepienia odbywać się będą w specjalnie dostosowanym do tego celu autobusie. Jeśli do punktu szczepień zgłosi się osoba nieletnia wraz z rodzicem lub opiekunem, deklarująca chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19, to dzięki dostępności szczepionki firmy Pfizer, będzie taka możliwość.
Przed zgłoszeniem na szczepienie trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Należy w nim podać imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer paszportu zarówno szczepionego dziecka, jak i przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletnich rodzic musi wyrazić zgodę na szczepienie. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie lekarza, jeżeli pacjent jest małoletni, na przeprowadzenie badania wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a jeżeli ukończył 16 lat – także jego. Kwalifikacji do szczepienia każdorazowo dokonuje lekarz.

Logotyp Głównego Inspektoratu Weterynarii

Obszarr objęty ograniczeniami I

wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze objętym ograniczeniami I - CAŁY POWIAT STRZYŻOWSKI

Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek zgłaszania do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin (2 dni) od zaistnienia tego zdarzenia. Nie uległ zmianie termin na oznakowanie urodzonych prosiąt - nadal obowiązuje 30 dniowy okres na dokonanie oznakowania.

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:

  • świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
  • posiadacz świń zgłosi osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie zamiar przeprowadzenia uboju minimum 24 h przed ubojem,
  • świnie zostaną poddane badaniu przed ubój owemu wykonanemu przez uprawnionego lekarza weterynarii,
  • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzyżowie każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

  1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzyżowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
  2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
  3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
  4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie oraz sporządzenie do końca 2021 r. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” / nowość wymagana w strefie !!!/, wynikających z Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2012/605 z dnia 7 kwietnia 2012 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń