W wyniku ogłoszenia o naborze na wymienione wyżej stanowisko, w czasie przewidzianym do składania dokumentów aplikacyjnych tj. od dnia 7 do 22 lipca 2015 r. oferty złożyło 22 kandydatów. Wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze spełniło 8 kandydatów, którzy zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji. Wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze nie spełniło 14 kandydatów.

Z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne w dniu 31 lipca 2015 r. Jako metody i techniki naboru zastosowano test z wiedzy teoretycznej
w formie odpowiedzi na 18 pytań oraz test praktyczny, polegający na napisaniu dwóch pism urzędowych, a także rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym

Niezbędne wymagania od kandydatów:

l) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność,

4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa lub administracji

 

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

l) podstawowa znąjomość prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego

2) znajomość obsługi sekretariatu,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dyspozycyjność i komunikatywność,

5) umiejętność obsługi komputera.

 

Zadania wykonywane na stanowisku: obsługa sekretariatu oraz kadr i szkoleń

Poniżej treść ogłoszenie wraz z Protokołem z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym.

Informuję, że od 01 marca 2015 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy Niebylec na następujące:

poniedziałek 9.00 - 17.00

wtorek 7.00 - 15.00

środa 7.00 - 15.00

czwartek 7.00 - 15.00

piątek 7.00 - 15.00

sobota nieczynne

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 z późno zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec.

1. Lokal użytkowy o pow. 53 m2, mieszczący się w budynku Zespołu Szkół w Niebylcu. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania.

 2. Lokal użytkowy o pow. 12,25 m2 mieszczący się w budynku Nr 18 w Niebylcu (Przedszkola Samorządowego). Lokal wyposażano jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

 Szczegółowe informacje w załączniku.