11 sierpnia o godz. 12 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lutczy odbędzie się koncert muzyki organowej w ramach Podkarpackiego Festiwalu Organowego. W pierwszym w historii koncercie w Lutczy w ramach festiwalu organowego wystąpią artyści Bogdan Narloch (organy) oraz Roman Gryń (trąbka).
Podkarpackiego Festiwalu Organowego znanego do tej pory jako festiwal „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”. Rozpocznie się on 6 lipca w opactwie w Jarosławiu, a zakończy 18 sierpnia w katedrze w Rzeszowie. Zmian nazwy oraz formuły festiwalu spowodowana była systematycznym poszerzaniem geograficznego obszaru realizacji spotkań muzycznych. Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa organizowany był do tej pory w miesiącach letnich, nieprzerwanie od 28 lat. Jak przekonuje dyrektor festiwalu dr hab. Marek Stefański, jest to muzyka najwyższej próby, na którą składa się muzyka organowa, kameralna, oratoryjna i słowo artystyczne.

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność w zakresie kultury.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 marca 2019 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) - format doc