Wójt Gminy Niebylec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec

1) wystawianie faktur dostawcom za przyjęte nieczystości ciekłe do stacji zlewnej,
2) wystawianie faktur dostawcom ścieków,
3) księgowanie wpłat za odbiór ścieków,
4) prowadzenie egzekucji należności z tytułu odbioru ścieków,
5) księgowanie wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
6) rozliczanie inkasentów opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
7) prowadzenie egzekucji nieuiszczonych kwot opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
8) przyjmowanie od producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
9) weryfikacja złożonych wniosków i badanie ich kompletności,
10) przygotowywanie producentom rolnym projektów decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej; prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie,
11) sporządzanie sprawozdań i statystyk w zakresie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
12) prowadzenie wespół z inspektorem ds. ochrony środowiska kontroli gospodarstw domowych w dziedzinie przestrzegana zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz udostępniania mieszkańcom numeru telefonu i formularza internetowego do zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza wraz z wymienieniem dokładnej listy zakazów, sposobów rozpoznania ich naruszenia (w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów) oraz minimalnych informacji, potrzebnych jednostce do podjęcia interwencji,
13) prowadzenie rejestru umów i faktur.

Szczegółowe informacje w treści Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. fakturowania opłat za odpady komunalne.

Protokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Mienia i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy w Niebylcu informuje, iż poszukuje osób chętnych do odbycia stażu na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy lub jednostkach podległych (GOPS, GZEAS)

Wymagania niezbędne jakie ma spełnić kandydat:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa programów MS Office;
  • kandydat musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • życiorys zawodowy (CV)
  • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Niebylec, 38- 114 Niebylec 170, sekretariat pok. nr 2

Zdjęcie pawilonu handlowego przeznaczonego na wynajem

Pawilon handlowy, nietrwale związany z gruntem posadowiony jest na działce oznaczonej nr ewid. 1914 położonej w miejscowości Połomia o powierzchni użytkowej 71,78 m².
Pawilon składa się z trzech pomieszczeń: dwa pomieszczenia i pomieszczenie sanitarne. Pawilon wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną zasilaną z wodociągu i odprowadzającą ścieki do zbiornika bezodpływowego.
Posadowiony pawilon handlowy wymaga uzyskania stosownych pozwoleń wynikających
z przepisów prawa budowlanego, tj. wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, dopuszczających budynek do użytkowania.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, (budynek USC), 38-114 Niebylec 183, pok. Nr 6, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu: 17 2773993.