Informujemy, iż Urząd Gminy w Niebylcu rozpoczął akcję wydawania maseczek ochronnych otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych .
Maseczki będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu oraz Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Niebylcu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędów.
Ponadto dystrybucją maseczek zajmować się będą sołtysi wsi w następujących miejscach i terminach:

Infografika z terminami dystrybucji maseczek u sołtysów wsi o treści  1. Baryczka, Dom Strażaka, 14.02.2022 godz. 12:00 – 16:00 2. Gwoździanka, Pod kościołem w Gwoździance, Niedziela Po mszy św. ok. 9:40 3. Gwoźnica Górna, Dom Wiejski,	w terminie wydawania nakazów podatkowych i zbiórki podatku. 4. Lutcza, Sołtysówka, od 11.02.2022 godz. 8:00-12:00, od godz. 13:00-20:00 (w domu) 5. Połomia, Dom Strażaka, 10-12.02.2022 godz. 9:00 - 12:00

Maseczki wydawane będą do wyczerpania zapasów.

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat:
Słupy oświetleniowe usytuowane w miejscowości Lutcza o nr 3/WO/12, 2/WO/12, l/WO/12 oraz w miejscowości Gwoźnica Górna o nr 1/WO, 30/0/4/WO, 29/0/4/WO, 28/0/4/WO, 27/0/4/WO, 4/0/4/WO, 5/0/4/WO stanowiące własność Gminy Niebylec.
Słupy oświetleniowe wynajmowane będą w celu podwieszenia kabla samonośnego światłowodowego oraz jego późniejszej eksploatacji i konserwacji.

Szczegółowe informacje w załączniku z treścią Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat - Słupy oświetleniowe usytuowane w miejscowości Lutcza o nr 3/WO/12, 2/WO/12, l/WO/12 oraz w miejscowości Gwoźnica Górna o nr 1/WO, 30/0/4/WO, 29/0/4/WO, 28/0/4/WO, 27/0/4/WO, 4/0/4/WO, 5/0/4/WO stanowiące własność Gminy Niebylec.

Urząd Gminy w Niebylcu informuje, iż poszukuje osób chętnych do odbycia stażu na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy lub jednostkach podległych (GOPS, GZEAS)

Wymagania niezbędne jakie ma spełnić kandydat:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa programów MS Office;
  • kandydat musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • życiorys zawodowy (CV)
  • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Niebylec, 38- 114 Niebylec 170, sekretariat pok. nr 2

Wójt Gminy Niebylec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec

1) wystawianie faktur dostawcom za przyjęte nieczystości ciekłe do stacji zlewnej,
2) wystawianie faktur dostawcom ścieków,
3) księgowanie wpłat za odbiór ścieków,
4) prowadzenie egzekucji należności z tytułu odbioru ścieków,
5) księgowanie wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
6) rozliczanie inkasentów opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
7) prowadzenie egzekucji nieuiszczonych kwot opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
8) przyjmowanie od producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
9) weryfikacja złożonych wniosków i badanie ich kompletności,
10) przygotowywanie producentom rolnym projektów decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej; prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie,
11) sporządzanie sprawozdań i statystyk w zakresie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
12) prowadzenie wespół z inspektorem ds. ochrony środowiska kontroli gospodarstw domowych w dziedzinie przestrzegana zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz udostępniania mieszkańcom numeru telefonu i formularza internetowego do zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza wraz z wymienieniem dokładnej listy zakazów, sposobów rozpoznania ich naruszenia (w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów) oraz minimalnych informacji, potrzebnych jednostce do podjęcia interwencji,
13) prowadzenie rejestru umów i faktur.

Szczegółowe informacje w treści Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. fakturowania opłat za odpady komunalne.

Protokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Mienia i Ochrony Środowiska