Działając na podstawie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącej sporządzenia opisu stanu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa oraz nieruchomości przeznaczonych do ograniczenia w korzystaniu decyzją ZRID (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.08.2023 roku (znak sprawy: N-VIII.7820.1.39.2022) zawiadamia się, że zostanie spisany protokół z oględzin działek objętych inwestycją: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) – do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km
33+241.60 o długości 11.57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” zgodnie z tabelą poniżej.

pdfDo pobrania plik z tabelą zawierającą Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) – do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241.60 o długości 11.57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla działek, których właściciele mają niepełne dane adresowe w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Spółka G4GEODEZJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o uczestnictwo w czynnościach sporządzenia protokołu, który będzie dokumentował stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Jednocześnie informujemy, iż nieobecność właściciela nieruchomości nie będzie wstrzymywała spisania protokołu i dalszych prac. Protokół opisujący nieruchomość w przypadku nieobecności Właściciela zostanie spisany jednostronnie

W interesie Państwa jest uczestnictwo osobiście lub przez swojego przedstawiciela w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

WAŻNE informacje dla właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego:

Obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, pomimo iż nie obowiązkowa, jest zalecana. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w tym zakresie - do występowania w imieniu nieobecnych.

Osoby biorące udział w czynnościach sporządzenia protokołu dokumentującego stan nieruchomości powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo, w którym należy zawrzeć zapisy upoważniające do reprezentowania właściciela w czynnościach opisu stanu nieruchomości objętej (-ych) inwestycją budowy drogi
ekspresowej S19.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości

Kontakt do koordynatora prac:

Dariusz Chrzanowski
Telefon: +48 733-517-325
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Ciszek
telefon: +48 791-739-309
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1385), Wójt Gminy Niebylec zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty w budynkach Urzędu Gminy Niebylec na okres 21 dni, ti. od 28.08.2023 r. do 18.09.2023 r.

Dokument jest również dostępny na stronie internetowej: https://bip.niebylec.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec o wyłożeniu do wglądu publicznego "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038"

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038

Do Urzędu Gminy Niebylec wpłynęło zawiadomienie z firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY W Kielnarowej o zamknięciu drogi gminnej nr 112227 R Lutcza - Szopówka w km 0+000 - 0+560 w miejscowości Lutcza od 26 czerwca 2023 r. Zamknięcie na związek z rozpoczęciem prac remontowych na moście

Grafika o treści: ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY KIELNAROWA 20, 36-020 TYCZYN NIP:813-02-03-148 Tel./Fax: 17 2219311,17 2299677,17 2302166 www.jar.itl.pl e-mail: biuro@jar.itl.pl WYROBY BETONIARSK1E I USŁUGI TARTACZNE Kielnarowa, dnia 26.06.2023 r. ZAWIADOMOMIENIE Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 W związku z realizacją zadania pn.” REMONT DROGI GMINNEJ NR 112227 R LUTCZA - SZOPÓWKA W KM 0+000 - 0+560 W MIEJSCOWOŚCI LUTCZA” informujemy iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy prace remontowe na moście w związku z czym w najbliższych dniach droga będzie nieprzejezdna