Już wkrótce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu wzbogacą się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie całej gminy Niebylec. Projekt pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec zostanie w znacznej części sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

Trwają prace na drodze relacji Niebylec Gwoźnica. Związane są one z projektem Powiatu Strzyżowskiego pn. Przebudowa drogi Nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica wraz z przebudową mostów który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

18 września 2008 roku odbyło się w Niebylcu uroczyste otwarcie hali widowiskowo – sportowej połączonej z założeniem publicznego gimnazjum. Na zaproszenie Pana Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba na uroczystość tą przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Kazimierz Ziobro, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Urszula Stec, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho

Kolejnym sukcesem zakończyły się starania władz Gminy Niebylec o zdobycie środków finansowych na odbudowę zniszczonych wskutek powodzi dróg gminnych. W Piątek 5 lutego br. Wójt Gminy Zbigniew Korab odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera promesę na kwotę 200 000 zł. Otrzymane przez gminę pieniądze przeznaczone będą na odbudowę drogi gminnej Konieczkowa – Kąty Luteckie.

Przedstawiamy Plan sytuacyjny przebiegu wariantów trasy na terenie gminy Niebylec opracowane przez Konsorcjum Firm reprezentowanych przez Lidera - Arcadis Profil Sp. z.o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wykonawcę projektu pn.: Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa), w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Rzeszowie.