W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek w miejscowościach Baryczka i Połomia oraz drogi powiatowej Nr 1932 Jawornik - Gwoździanka w miejscowości Jawornik – etap III.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec oraz zagospodarowaniu tych odpadów w roku 2014. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 1150 Mg. Zamówienie obejmuje również dostawę worków na odpady wraz z nalepkami na worki w formie kodu kreskowego, identyfikującymi każdą zamieszkałą nieruchomość, w ilości około 165 000 szt.

28 lutego 2013 r. Pan Włodzimierz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wraz z Panią Małgorzatą Chomycz – Śmigielską Wojewodą Podkarpackim przekazał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego promesy zapewniające przekazanie środków na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w ostatnich latach. Promesy otrzymało 140 podkarpackich samorządów, wśród nich również po raz kolejny Gmina Niebylec, w imieniu której promesę odebrał Pan Zbigniew Korab – Wójt Gminy.

W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Niebylec opublikowane zostało ogłoszenie o „Przetargu nieograniczonym na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap I - roboty ziemne i fundamentowe”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych i fundamentowych w ramach zadania pn. „Budowa zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym” w miejscowości Konieczkowa, Gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: roboty ziemne wykonywane koparkami – 76,56 m3, wykopy wykonywane na odkład koparkami – 114,92 m3, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe – 263,13 m2, studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 i 1,2 m – 55 i 24 m, wypełnienie studni betonem C-8/10 – 57,77 m3, izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych – 89,50 m2, betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym – 27,28 m3, uszczelnianie powierzchni pionowych i poziomych poddanych działaniu wilgoci – 152,31 i 64,75 m2, docieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi gr. 8,0 cm – 71,55 m2, zasypanie wykopów o ścianach pionowych – 114,92 m3.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Zamówienia 2013) http://www.bip.niebylec.com.pl/index.php?page=position.php&id=384&grp=12

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego kolejny wniosek Gminy Niebylec został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek naszego samorządu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" został złożony w ramach naboru ogłoszonego w 2012 r. dla działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie na lata 2007 – 2013 - projekt z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw. W wyniku przeprowadzonej procedury oceny wniosków, ww. projekt otrzymał łącznie 90,00 pkt, z czego w wyniku oceny merytorycznej 80,00 pkt i 10,00 pkt wyniku oceny strategicznej, i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego
nr 211/4959/13 z dnia 19 lutego 2013 roku znalazł się 6 pozycji listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w zakresie termomodernizacji  (łączna ilość złożonych wniosków: 115, z czego 83 zostały wybrane do dofinansowania).