Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt polegał będzie na przeprowadzeniu prac budowlano-instalacyjnych związanych z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu (GOK) oraz budynku Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej. Projekt w swym zakresie obejmuje:

  1. dla budynku w Niebylcu: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz kotła gazowego o niskiej sprawności na kocioł gazowy kondensacyjny z modułem gazowym kogeneracyjnym, pompę ciepła powietrze - powietrze dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej dla zapewnienia 30% zapotrzebowania na ciepło (ogrzewanie powietrza nawiewanego) oraz przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia, instalację fotowoltaiczną (OZE) umieszczoną na dachu oraz przystosowanie instalacji elektrycznej budynku do podpięcia instalacji PV, w celu zapewnienia źródła odnawialnej energii dla zasilania pompy ciepła;
  2. dla budynku w Gwoźnicy Górnej: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz kotła gazowego atmosferycznego na kocioł gazowy kondensacyjny o wysokiej sprawności.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec.

Cele szczegółowe, jakie dzięki realizacji projektu planuje się osiągnąć, dostrzegalne zarówno w krótszej, jak i w dłuższej perspektywie czasowej, jako długoterminowe korzyści, będące następstwem realizacji zakresu rzeczowego przewidzianego w projekcie i związane z osiągnięciem celu głównego projektu, to przede wszystkim:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, tj. poprawa efektywności energetycznej budynków (osiągnięta w wyniku racjonalizacji zużycia energii dzięki zastosowanym rozwiązaniom, w tym wymianie źródeł ciepła),

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii (poprzez modernizację instalacji elektrycznych z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych wykorzystujących energię odnawialną),

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2, SO2, NO2, CO, B(a)P, pyłu i innych, poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, takich jak: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, czy gaz ziemny),

- obniżenie zużycia i kosztów energii wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań (zapewniających dużo wyższą wydajność energetyczną, a jednocześnie znacznie obniżoną energochłonność w stosunku do systemów istniejących)

Jako planowane do osiągnięcia efekty projektu przyjmuje się: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w ilości 3365,1 GJ/rok oraz szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 214,86 ton ekwiwalentu CO2.

Całkowita wartość projektu ustalona została na kwotę 3 134 547,81 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 2 479 153,55 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2017 roku.