Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec” w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie dla RPO WP 2014-2020.
Celem projektu jest poprawa warunków i usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Niebylec poprzez wdrożenie kompleksowego systemu nowych e-usług. Projekt polega na:
a) dostosowaniu istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do poziomu niezbędnego dla uruchomienia e-usług publicznych (A2C), niezbędnych do funkcjonowania placówek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych,
b) stworzeniu platformy z nowymi e-usługami publicznymi (A2C).

Projektem będzie objętych 12 placówek oświatowych w gminie Niebylec oraz Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół. W ramach projektu przewiduję się m.in.:
- zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia systemu e-usług,
- dostawę platformy e-usług (tj. serwera, serwera backupowego, niezbędnych licencji, przełącznika, systemu monitoringu, zasilania oraz szafy serwerowej),
- testowanie i uruchomienie 4 szt. e-usług (typu A2C), w tym 2 na 3 poziomie dojrzałości i 2 na 5 poziomie dojrzałości, tj.:
a)    E-NABÓR (5 poziom dojrzałości, typ: A2C),
b)    E-PRZEDSZKOLE (5 poziom dojrzałości, typ: A2C),
c)    E-USPRAWIEDLIWIENIE (3 poziom dojrzałości, typ: A2C),
d)    E-DZIENNIK (3 poziom dojrzałości, typ: A2C).

Efekty, jakie dzięki realizacji projektu planuje się uzyskać, będą ściśle związane z osiągnięciem głównego celu projektu. Po zakończeniu realizacji projektu, e-usługi umożliwią pełne załatwienie spraw związanych z:
- naborem do szkół i przedszkoli w gminie Niebylec,
- płatnością za przedszkole,
- przekazaniem rodzicom i uczniom informacji o bieżących postępach w nauce.
Ponadto system nowych e-usług zapewni dwukierunkową komunikację pomiędzy szkołą,
a rodzicem lub opiekunem w kwestii usprawiedliwień nieobecności uczniów.
Całkowita wartość projektu ustalona została na kwotę 1 610 472,77 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, tj.1 368 901,83 zł.
Realizacja projektu obejmuje okres 2016-2017 r.