Referat Mienia i Ochrony Środowiska, realizujący zadania w zakresie:
- mienia i gospodarki nieruchomościami,
- rozwoju gospodarczego i ewidencji działalności gospodarczej,
- rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
- ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- gospodarki mieszkaniowej,
- gospodarki wodnej,
- gospodarki odpadowej,
- utrzymania porządku i czystości w gminie,
- ustawy o ochronie zwierząt,
- transportu drogowego,
- przeciwdziałania alkoholizmowi.
Oprócz zagadnień wymienionych wyżej, w referacie załatwiane są sprawy wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji dopłat do paliwa rolniczego.Kierownikiem Referatu jest mgr Katarzyna Lubas, a mieści się on w p. nr 6 i 7 (Niebylec 183 - budynek dawnej siedziby policji), tel. 172773002, 172773993 lub 172773992.

Referat Mienia i Ochrony Środowiska

Nr tel.

Niebylec 183
nr pok

Kierownik Referatu, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa.

Katarzyna Lubas

172773993

7

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Alicja Pszonka

172773993

7

Ochrona środowiska,  gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodna.

Beata Zaremba

172773992

6

 Zezwolenia na usunięcue drzew i krzewóów z terenu nieruchomości, leśnictwo i łowiectwo, zwrot podatku akcyzowego, wydawanie decyzji środowiskowych

Marek Jarosz

172773992

6

Fakturowanie opłat za ścieki

Renata Mnich

172773992

6