Urząd Stanu Cywilnego - przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, o uznaniu dziecka oraz nadaniu mu nazwiska męża lub matki, wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą, wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego oraz realizujący także niektóre zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy załatwiane są w budynku USC oznaczonym nr ewidencyjnym 183.
Kierownik USC mg inż. Marta Basamon - tel. 172773080 lub 172773980