Miło nam zakomunikować o sukcesie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej w tegorocznej edycji Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. " NGO Wysokich Lotów". Towarzystwu decyzją zarządu Województwa Podkarpackiego z 26 września 2017 przyznano nagrodę w kategorii Kultura i tożsamość narodowa. Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów" po raz drugi przyznaje się najlepszym organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.
"Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk". Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa."

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej powstało w 2011 roku, a jego celem jest:

"..rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu, wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi niebyleckiej, prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu, konsolidacja regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z ziemią niebylecką, upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów, działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu, współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji i rozwoju regionu w kraju i zagranicą.
Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców regionu niebyleckiego, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych, inspirowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży do badanie i utrwalania historii regionu. "

Ponad 6-letnią działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej ukazuje szczegółowo ich strona internetowa: towarzystwo.niebylec.pl

Z dużą nadzieją oczekujemy również  ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2017 również zorganizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
"Główną ideą konkursu jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Ma on promować ideę wspólnego działania społeczności wiejskiej w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu."
Do konkursu została zgłoszona miejscowość Konieczkowa przez Referat Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Niebylcu. Aktualnie Konieczkowa w rozstrzygnięciu I etapu konkursu znalazła się w pierwszej  dziesiątce spośród zgłoszonych miejscowości i znajduje się na wysokim 3 miejscu. W ubiegłym roku zgłoszona miejscowość Niebylec również ostatecznie znalazła się w pierwszej dziesiątce podkarpackich wsi - zajęła 6 miejsce, co stanowi bardzo dobry rezultat.

Na podstawie:
towarzystwo.niebylec.pl
podkarapckie.pl
odnowawsi.podkarpackie.pl