29 kwietnia 2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg na działce nr  3152 w km 0+000-0+330 w Jaworniku,  drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – (stara droga) w km 0+500 – 0+940,  drogi na działce nr 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia oraz drogi na działce nr 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa.
W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Wszystkie złożone oferty nie przekraczają kwoty jaką Gmina Niebylec zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki na przebudowę dróg pochodzą z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jaką 6 marca wójt gminy Zbigniew Korab otrzymał w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. ("Dobry początek roku dla naszego samorządu" - niebylec.pl oraz "77 mln zł dla podkarpackich samorządów" - rzeszow.uw.gov.pl)

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niebylec - Zamówienia publiczne 2019.