Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu: zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
Celem planowanego do realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Niebylec poprzez doposażenie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej prowadzących działania ratownicze na terenie gminy Niebylec i powiatu strzyżowskiego.
Nabór skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niebylec należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert osobiście lub pocztą pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec,
38-114 Niebylec 170,
pokój nr 2 – Sekretariat
w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec”.
Dokumenty dotyczące ogłoszonego naboru, w tym Regulamin otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku do udziału w realizacji projektu partnerskiego wraz ze wzorem formularza ofertowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (pod adresem: http://bip.niebylec.pl/) w zakładce Nabór. Dodatkowe informacje związane z naborem udzielane są pod nr telefonu: 17 27 73 998 (Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury).