Odnawialne źródła energii

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informuję, że z dniem 12.11.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zatwierdził wniosek o płatność końcową w ramach zrealizowanego przez nas w partnerstwie z Gminą Wielopole Skrzyńskie projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Zakres wszystkich wykonanych prac i poniesionych wydatków został zatwierdzony z wynikiem pozytywnym, a w dalszej kolejności po naszej i Państwa stronie pozostanie zapewnienie zachowania trwałości projektu przez najbliższe pięć lat, licząc od dnia dzisiejszego.

Przedmiotem projektu była w szczególności dostawa wraz z montażem na nieruchomościach prywatnych na terenie gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie kompletnych zestawów instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca następujące rodzajów instalacji:

 • instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
 • instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
 • kotłów na biomasę (pellet) do produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych,
 • pomp ciepła typu powietrze-woda do pobierania i przekazywania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych.

W ramach projektu na terenie gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie wykonano łącznie 958 instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4 758,60 kW, w tym w szczególności:

 • 415 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 1 444,64 kWp,
 • 464 instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 2 042,36 kW,
 • 27 pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 161,60 kW,
 • 52 kotły na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 1 110,00 kW.

Zakres projektu zrealizowany na obszarze gminy Niebylec obejmował wykonanie 607 instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3 476,58 kW, w tym w szczególności:

 • 192 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 744,80 kWp,
 • 336 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 1 460,18 kW,
 • 27 pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 161,60 kW,
 • 52 kotły na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 1 110,00 kW.

Całkowite wydatki poniesione w ramach projektu zamknęły się kwotą na poziomie 12 762 035,37 zł, z czego na Gminę Niebylec przypadły wydatki w wysokości 7 679 909,35 zł. Wydatki kwalifikowane projektu wyniosły 11 336 130,75 zł, natomiast wydatki niekwalifikowane (dokumentacja aplikacyjna, podatek VAT) – 1 425 904,62 zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wyniósł 9 634 577,51 zł, stanowiąc 84,99% wydatków kwalifikowanych.

Określonym ostatecznie celem strategicznym projektu był Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Niebylec i Wielopole Skrzyńskie poprzez montaż na 805 obiektach mieszkalnych do czerwca 2019 roku 958 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,75 MW.

Zakładane w związku z realizacją projektu cele szczegółowe to:

 • zwiększenie od 2019 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie 958 szt. instalacji OZE;
 • zmniejszenie od 2020 r. w gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 1 888,03 t CO2/rok;
 • zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 3 001,40 MWt/rok;
 • zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 227,94 MWhe/rok.

Wszystkim mieszkańcom gminy Niebylec, którzy przystąpili do realizacji projektu, serdecznie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Mam nadzieję, że wykonane w obrębie Państwa gospodarstw domowych instalacje OZE będą odznaczać się bezproblemową obsługą i bezawaryjną pracą oraz że spełnią pokładane w nich oczekiwania. Wierzę również, że pozwolą one z jednej strony na obniżenie Państwa kosztów wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, z drugiej zaś – będą sprzyjały naszemu wspólnemu zaangażowaniu w działania na rzecz ochrony środowiska.

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab