Aktualności z Gminy Niebylec

UCHWAŁA Nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),

Rada Gminy Niebylec uchwala co  następuje

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niebylec na 15 okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 4

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.    Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.    Od uchwały niniejszej, wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

sołectwa:

Blizianka

Niebylec

1

2

sołectwa:

Gwoździanka

Małówka

1

3

sołectwo Gwoźnica Dolna

1

4

sołectwo Konieczkowa od nr 1 do nr 130

1

5

sołectwo Konieczkowa od nr 131 do końca

1

6

sołectwo Gwoźnica Górna od nr 1 do nr 277

1

7

sołectwo Gwoźnica Górna od nr 281 do końca

1

8

sołectwo Jawornik od nr 1 do nr 287

1

9

sołectwo Jawornik od nr 294 do końca

1

10

sołectwo Baryczka

1

11

sołectwo Połomia od nr 5 do nr 119, od nr 401 do nr 460 i od nr 547 do końca

1

12

sołectwo Połomia od nr 121 do nr 400 i od nr 461 do nr 545

1

13

sołectwo Lutcza od nr 1 do nr 270

1

14

sołectwo Lutcza od nr 271 do nr 547

1

15

sołectwo Lutcza od nr 548 do końca

1