Sesje Rady Gminy Niebylec

W dniu 28 maja 2019 roku o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się otwarta sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem :
1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Raport o stanie gminy za 2018 r.
1) przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy.
2) debata na temat raportu z udziałem mieszkańców gminy,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niebylec,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018 r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
4) debata nad sprawozdaniami,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.:
1) zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec za 2018 r.,
2)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niebylec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu,
4) stanowiska w przedmiocie budowy chodników na terenie Gminy Niebylec,
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Przyjęcie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących  grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodszych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niebylec,
3) przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na okres kadencji 2018-2023,
4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza