Sesje Rady Gminy Niebylec

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 25 września 2019r. o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji - przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie miedzy sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
4. Rozpatrzenie i podjecie uchwal w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę Nr V/28/2011 rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
2) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Niebylec,
3) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niebylec,
4) zmieniająca uchwałę nr V/40/2019 Rady Gminy Niebylec w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica w km 8+320 - 8+840 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa",
5) zmieniająca uchwałę nr V/41/2019 Rady Gminy Niebylec w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1936 R Niebylec-Gwoźnica oraz nr 1935 R Konieczkowa-Lutcza",
6) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec,
8) powstrzymania ideologii "LGBT".
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza