Działając na podstawie art. 31 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512), w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

zarządzam co następuje:

§ 1

Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby zakażeń wirusem COVID-19 odnotowany w kraju, na terenie województwa podkarpackiego, powiatu strzyżowskiego oraz Gminy Niebylec, a także w związku z wprowadzeniem w kraju ograniczeń, spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zarządzam wykonywanie przez Urząd Gminy w Niebylcu zadań publicznych w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

§ 2

1. Zarządzam zamknięcie budynków Urzędu Gminy dla bezpośredniej obsługi klientów; wszelkie dokumenty, wnioski, podania i faktury powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail), albo w formie papierowej przez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki, umieszczonej na klatce schodowej wewnątrz budynku Urzędu, dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

2. Niezbędne informacje kontaktowe (numery telefonów, e-maile oraz formularze druków) dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.niebylec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.niebylec.com.pl.

3. Wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane będą wyłącznie w formie bankowości elektronicznej lub w placówce niebyleckiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, prowadzącego bankową obsługę Urzędu Gminy w Niebylcu.

4. Sprawy wymagające natychmiastowego, niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, e-PUAP).

§ 3


Informację o ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Gminy w Niebylcu podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 4

Kierowników
1) Gminnego Ośrodka Kultury
2) Gminnej Biblioteki Publicznej
3) Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– zobowiązuję do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i interesantów.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Niebylec z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia dla klientów Urzędu Gminy w Niebylcu - odwzorowanie cyfrowe oryginalnego dokumentu o treści jak powyżej.