Już wkrótce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu wzbogacą się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie całej gminy Niebylec. Projekt pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niebylec zostanie w znacznej części sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

Wspomniany projekt przygotowany przez Referat inwestycji, programów pomocowych i zamówień publicznych Urzędu Gminy w Niebylcu został złożony końcem 2009 r. po czym otrzymał wystarczającą ocenę merytoryczną by znaleźć się na liście wniosków wybranych do dofinansowania z RPO WP. Całkowity kosz projektu szacowany jest na 703 350,00 zł, natomiast dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 597 847,50 zł. OSP z Niebylca latem ubiegłego rokuu weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego więc z pewnością nowy samochód ratowniczo-gaśniczy przyczyni się do zwiększenia skuteczności naszych strażaków. Do KSRG na terenie gminy Niebylec spośród 10 jednostek OSP należą jeszcze OSP Jawornik oraz OSP Lutcza.

info. M.Lenart