Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab pragnie poinformować, że Projekt partnerski Gminy Niebylec i Wielopole Skrzyńskie pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, złożony w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie poprzez montaż na 791 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 964 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,52 MW.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych, takich jak:
− zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie 964 szt. instalacji OZE;
− zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 1 868,37 t CO2/rok;
− obniżenie w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie od 2019 r. kosztów zużycia energii cieplnej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 2 811 033,50 kWh/rok;
− obniżenie w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie od 2019 r. kosztów zużycia energii elektrycznej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 1 203 957,00 kWh/rok.
Przedmiotem projektu jest montaż mikroinstalacji OZE służących do ogrzewania budynków, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania budynków energią elektryczną.
W ramach zakresu rzeczowego Projektu na zgłoszonych obiektach mieszkalnych Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie przewiduje się montaż następujących instalacji:
- kolektory słoneczne,
- panele fotowoltaiczne,
- pompy ciepła,
- kotły na pellet.
Na obszarze Gminy Niebylec zamontowanych zostanie łącznie 619 instalacji OZE na 465 obiektach mieszkalnych, natomiast po stronie Gminy Wielopole Skrzyńskie zamontowanych zostanie łącznie 345 instalacji OZE na 326 obiektach mieszkalnych.
Całkowita wartość projektu ustalona została na kwotę 12 678 741,54 zł, z czego dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 9 898 606,82 zł.
Wysokość wydatków przypadających na Gminę Niebylec ustalona została na kwotę 7 946 366,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 6 209 199,42 zł.
Wysokość wydatków przypadających na Gminę Wielopole Skrzyńskie ustalona została na kwotę 4 732 375,14 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 689 407,40 zł.