Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, a tym samym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
Mając na uwadze powyższe, właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty.
Jednocześnie informuje się mieszkańców o planowanych kontrolach, polegających na weryfikacji zawartości czarnych worków, wystawianych przez osoby deklarujące segregację odpadów. W sytuacji stwierdzenia braku należytej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania w kwocie stawki, jaka obowiązuje dla odpadów niesegregowanych.