W związku ze wzrostem stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2019 r., Urząd Gminy Niebylec informuje, zgodnie z poniższym:
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości, aby system samofinansował się, tzn. stawka jest kalkulowana w oparciu o cenę najkorzystniejszej z  ofert złożonych przez firmy przystępujące do przetargu. W przetargu ogłoszonym przez Gminę Niebylec na 2019 r. ceny ofert przedstawiały się następująco:

Lp.

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów.


1 063 710,00 PLN

2.

TRANSPRZĘT Sp. z o.o., sp.k, Zabłotce 51,
38-500 Sanok

1 410 000,00 PLN

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe ,,Zagroda’’ Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów

972 349,20 PLN

4.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.,
ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa

1 092 870,00 PLN

5.

DEZAKO Sp. z o.o, ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

1 500 377,52 PLN

Wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy obowiązujących stawkach nie były wystarczające na pokrycie  kosztów funkcjonowania systemu, a Gmina musi pobrać opłaty w takiej wysokości, aby wystarczały one na realizację całości zadania. Zgodnie z prawem gmina musi zorganizować przetarg, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować.
Analiza rynku odpadów i przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie tylko w naszej gminie, ale w całym województwie.
Tymczasem firmy wzrost  cen tłumaczą:
- wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych  (dla naszego regionu Instalacją taką jest Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów, która zlokalizowana jest w odległości ok. 40 km od naszej gminy. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez w/w Instalację, zmieszane odpady z naszej gminy trafiają do instalacji zastępczych , które znajdują się w odległości ok. 50-60 km od naszej gminy.
- wzrostem cen za balast posortowniczy powstały po przetworzeniu odpadów segregowanych.

Wszystkie gminy zmuszone są do dostosowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do cen oferowanych przez firmy świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Zestawienie stawki opłaty w ościennych gminach.

GMINA

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY NIESEGREGOWANE

STRZYŻÓW

8,50 ZŁ/ 9,50 ZŁ

19,00 ZŁ

LUBENIA

9,00 ZŁ

18,00 ZŁ

CZUDEC

8,00 ZŁ

16,00 ZŁ

WIŚNIOWA

8,00 ZŁ

16,00 ZŁ

TYCZYN

10,00 ZŁ

20,00 ZŁ

DOMARADZ

11,50 ZŁ

20,00 ZŁ

BŁAŻOWA

11,00 ZŁ

17,00 ZŁ

KORCZYNA

12,00 ZŁ

24,00 ZŁ

MIASTO DYNÓW

16,00 ZŁ

25,00 ZŁ

Ponadto należy też zauważyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok wytwarzają coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości zmieszanych odpadów, których koszty zagospodarowania również rosną, co w znacznym stopniu przedkłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że im więcej śmieci tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie. A wzrost ilości śmieci jest również widoczny po ilości odbieranych worków na odpady przez naszych mieszkańców, których cena w bieżącym roku wynosi 0,31 zł/szt.
Dużym problemem są też odpady wielkogabarytowe, których zbiórka zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być organizowana przynajmniej raz do roku.
Zestawienie ilości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.

Lata

Ilość zebranych odpadów w tonach

2016

93,10

2017

153,62

2018

187,96

Zestawienie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Lata

Cena netto za tonę odpadów

2016

327,00 zł

2017

329,63 zł

2018

432,00 zł

2019

550,00 zł

Wszystko to przedkłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania się systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania.

Sposoby na ograniczenie kosztów systemu śmieciowego!!!

Urząd Gminy Niebylec na bieżąco podejmuje kroki, zmierzające do ograniczenia kosztów systemu odbioru odpadów, w postaci kontroli mieszkańców składających deklaracje o liczbie zamieszkujących osób w gospodarstwie. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na cenę za odbiór odpadów komunalnych jest liczba mieszkańców zgłoszona do systemu oraz ilość produkowanych śmieci. Dodatkowo, dążymy do ograniczenia przekazywanych śmieci, zachęcając do samodzielnego zagospodarowania biodegradowalnych odpadów, pochodzących z działki tj. trawa, liście, odpady warzywne i owocowe w przydomowych kompostownikach.
Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy- żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku śmieciowym. Możemy jedynie pilnować, aby w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, aby do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz aby waga odpadów była jak najniższa (np. poprzez kompostowanie). Tylko te wspólne działania mogą nas uchronić przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.