Infografika dotycząca Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Wartość dofinansowania: 42 030 zł    
Całkowity koszt: 42 030 zł

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ma także zapewniać:
1)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4)    zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Realizowane działania:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a)    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b)    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c)    załatwianiu spraw urzędowych;
d)    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Grupy docelowe programu:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osoby niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Efekty Programu: zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz  poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
w jej środowisku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (AOON _e2021.pdf)Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Dofinansowano z[Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego]