Baner z flagą Polski oraz godłem oraz napisem DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG

Gmina Niebylec zrealizowała zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD –G61/A/2023 z dn. 22.02.2023 r.

Wartość zadania: 288459,92 zł

Dofinansowanie z RFRD: 173075,00 zł

Termin realizacji: maj-czerwiec 2023 r.

W ramach realizacji zadania wykonano prace związane z remontem drogi gminnej nr 112227R Lutcza – Szopówka w km 0+000 – 0+560, w tym zlokalizowanego wzdłuż niej mostu. Zakres robót obejmował:

 1. Rozebranie przepustów,
 2. Montaż przepustów pod zjazdami z rur,
 3. Wyrównanie podbudowy,
 4. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego zagęszczanego,
 5. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej,
 7. Wymiana odboi drewnianych na moście,
 8. Wymiana nawierzchni drewnianej,
 9. Ścięcie poboczy mechanicznie,
 10. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie,
 11. Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp,
 12. Umocnienienie dna rowu korytkami betonowymi.