Przykład ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko.

Rodzina 5-osobowa, rodzice i troje dzieci na utrzymaniu /dzieci w wieku do 25 roku życia/, nikt z członków rodziny nie przebywa za granicą. Wniosek o świadczenie wychowawcze składa ojciec /Władysław Kowalski/ na swoje dzieci. Pan Władysław Kowalski pracuje zawodowo w tej samej firmie od 01.06.1995, Pani Barbara nie jest zatrudniona, posiada od 2000 roku gospodarstwo rolne o powierzchni 4,30 ha przeliczeniowego /dołącza decyzję o podatku rolnym za 2016 rok/, syn Sebastian studiuje i uzyskiwał w 2016 dochód ze stypendium socjalnego.

 

 Skład rodziny wpisany do wniosku:

 1. Władysław Kowalski wnioskodawca PESEL 66070822444

2. Barbara Kowalska żona PESEL 69082255666

3. Sebastian Kowalski syn PESEL 94011632107 ukończone lat 22

4. Konrad Kowalski syn PESEL 99110155666 ukończone lat 16

5. Sławomir Kowalski syn PESEL 00321477888 ukończone lat 15

 

I. Pierwszym krokiem jest rozdzielenie dzieci na dwie grupy :

- dzieci powyżej 18 roku życia i jest to w tym przypadku:

syn Sebastian Kowalski 94011632107 ukończone lat 22

- dzieci poniżej 18 roku życia i jest to w tym przypadku:

syn Konrad Kowalski 99110155666 ukończone lat 16

syn Sławomir Kowalski 00321477888 ukończone lat 15

 

W kolejnym etapie do ustalenia prawa do świadczenia będziemy brać pod uwagę tylko dzieci poniżej 18 roku życia

II. Drugim krokiem jest ustalenie, które dziecko jest najstarsze z grupy dzieci poniżej 18 roku życia w tym przypadku jest to:

syn Konrad Kowalski 99110155666 ukończone lat 16

zgodnie z definicją ustawy o świadczeniach wychowawczych będzie to pierwsze dziecko

/art. 2 pkt 14 pierwszym dziecku – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2;/

 

III. Trzecim krokiem jest ustalenie które dziecko jest młodsze od „pierwszego dziecka”z grupy dzieci poniżej 18 roku życia w tym przypadku jest to:

syn Sławomir Kowalski 00321477888 ukończone lat 15

Prawo do świadczenia wychowawczego /500 zł miesięcznie/ w okresie od 01.04.2016 do 30.09.2017 na syna Sławomira Kowalskiego będzie przysługiwało bez przeliczania dochodów rodziny ponieważ jest to drugie dziecko.

 

IV. Czwartym krokiem jest ustalenie prawa na pierwsze dziecko z grupy dzieci poniżej 18 roku życia w tym przypadku jest to:

syn Konrad Kowalski 99110155666 ukończone lat 16

Prawo do świadczenia wychowawczego na Konrada jest uzależnione od osiąganych dochodów przez wszystkie 5 osób wymienione w składzie rodziny. Świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to na osobę granica dochodu jest wyższa i wynosi 1 200,00 zł netto. W naszym przypadku dochody Pana Władysława Kowalskiego za 2014 GOPS Niebylec pozyska sam /z urzędu Skarbowego i ZUS/ poprzez usługę teleinformatyczną, dochód żony zostanie wyliczony na postawie przedłożonego nakazu podatkowego tj. 4,30 ha x 208,83 zł/ha (stawka dochodu z hektara przeliczeniowego), dochód syna Sebastiana zostanie przeliczony na podstawie kwoty wykazanej w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych.

 Do wyliczeń dochodu w rodzinie w innych przypadkach brany jest dochód za 2016 i zmiany źródła dochodu jakie wystąpiły w 2016 lub 2017. Aby rozstrzygnąć czy zmieniło się źródło dochodu członka rodziny należy dokonać poniższej analizy w okresie od 01.01.2016 do dnia złożenia wniosku.

Członek rodziny w roku 2016 uzyskiwał dochody z następującego źródła:

1. z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie ….......................................................................................................................

2. z umowy zlecenia/ umowy o dzieło w firmie

3. z renty/emerytury z ZUS/KRUS

4. z działalności gospodarczej

5. z zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych

6. z zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia /wypłacanego z ZUS/

7. ze świadczenia rodzicielskiego wypłacanego z GOPS

8. z zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez KRUS

9. nie osiągał dochodów z żadnego z wymienionych źródeł

 

W dniu składania wniosku /tj. sierpień 2017/ osiąga dochody:

a) z tego samego źródła dochodu co w roku 2016 w ciągłości bez żadnych przerw

b) z innego źródła dochodu w porównaniu z rokiem 2016 jest to obecnie dochód wymieniony w pkt. …....

c) nie osiąga dochodów

 

Jeżeli stwierdzimy że dochody z roku 2016 różnią się od tych obecnie uzyskiwanych to dodatkowo należy przedłożyć:

-świadectwo pracy, umowę zlecenia, decyzję o utracie renty, decyzję o zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych, wykreślenie działalności gospodarczej, umowę o pracę, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.

-PIT 11, PIT 40, PIT 36, PIT 28

- oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie netto z drugiego m-ca /pracy, renty, zasiłku dla bezrobotnych, stażu, działalności gospodarczej itp./ jeżeli osoba uzyskała nowe źródło dochodu w roku 2017 /dochód nabyty/

Wzory wniosków na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/