Aktualności z Gminy Niebylec

Wybory sołtysów

Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. będą to wybory bezpośrednie, wobec czego niezbędne będzie wykonanie określonych czynności wyborczych, tak aby możliwym było przeprowadzenie tych wyborów w niedzielę 1 marca 2015 r.

Pierwszą czynnością będzie zgłoszenie kandydatów na sołtysów wsi, dokonane przez mieszkańców sołectwa. kandydatem na sołtysa wsi może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania (1 marca 2015 r.) kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie sołectwa. W zgłoszeniu podaje imię i nazwisko kandydata, jego wiek, PESEL oraz dokładny adres zamieszkania, a także nazwę sołectwa, do którego dokonuje się zgłoszenia. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców, posiadających prawo wybierania, stale zamieszkujących na terenie sołectwa. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgłoszenie dwóch kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.

Wszelkich informacji na temat wyborów sołtysów, w szczególności dotyczących zgłaszania kandydatów udziela sekretarz Gminy, tel. 17 2773983 lub kom. 663 140 145 oraz Biuro Rady Gminy w Niebylcu.