Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Niebylec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie oświadczenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Niebylec o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go do Urzędu Gminy Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wypełnione druki oświadczeń pozwolą na prowadzenie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz określą potrzeby budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Druki oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Niebylec (Referat Mienia i Ochrony Środowiska) oraz na stronie internetowej www.niebylec.com.pl w zakładce: Do pobrania - Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione druki oświadczeń można składać osobiście w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 183 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w drugiej turze naboru, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-31 października 2019 r.

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.
Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183 pok. nr 7 lub pod numerem telefonu 172773992.

Załączniki:
Pobierz plik (Procedura_03_2019.pdf)Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie o[pdf]
Pobierz plik (2019-08_klauzula_informacyjna_podatek_akcyzowy.pdf)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku[(przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego)]
Pobierz plik (2019-08_oswiadczenie_do_klauzuli_informacyjnej.pdf)OŚWIADCZENIE o zapoznaniu z klauzulą informacyjną[pdf]
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf[Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]

Wzory oświadczeń majątkowych

Formularz ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - docx

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy - pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy - docx