Sesje Rady Gminy Niebylec

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Niebylec do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
 • ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024 w Gminie Niebylec,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Niebylec nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Niebylcu,
 • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance,
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
 1. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Niebylec.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Koza

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Nr XXV/106/2016 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 listopada 2016 r. w z sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych,
 • zmiany uchwały Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec na 2024 r.,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu,
 • przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy fragmentach struktury Ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej Cerkwi w Bliziance,
 • przekazania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich ołtarza głównego oraz 2 ołtarzy bocznych w Zabytkowym Kościele pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej,
 • przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Niebylcu,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec,
 • Uchwała Budżetowa na 2024 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza